Jiaheng Xu, Zhi Wang, Wenguang Yu, Di Sun,* Qing Zhang, Chen-Ho Tung, and Wenguang Wang.* Kagóme Cobalt(II)-Organic Layers as Robust Scaffolds for Highly Efficient Photocatalytic Oxygen Evolution. ChemSusChem, 2016, 9, 11461152.

 

 

 

 

Jianguo Liu, Fanjun Zhang, Ailing Zhang, Qingxiao Tong *, Chen-Ho Tung, Wenguang Wang*. New Class of Hydrido Iron (II) Compounds with cis‐Reactive Sites: Combination of Iron and Diphosphinodithio Ligand. Chemistry–An Asian Journal, 2016, 11, 2271-2277.

 

 

Fanjun Zhang, Jiong Jia, Shuli Dong, Wenguang Wang* and Chen-Ho Tung. Hydride Transfer from Iron(II) Hydride Compounds to NAD(P)+ Analogues. Organometallics, 2016, 35, 1151–1159.

 

Copyrights Reserved by the organometallic photocatalysis lab of Shandong University

Address: School of chemistry, Shandong univerisity, Jinan, China